Bear hâldt NET fan jierdeis.
Hy fynt feestjes, ballonnen, winskkaarten en presintsjes mar neat.
It leafst soe er op syn jierdei allinnich wêze, en it hûs himmelje of sokssawat.

Mar syn freontsje Mûs tinkt dêr oars oer ...

Boeken

€ 14,95
€ 14,95
€ 14,95
€ 14,95
€ 14,95
€ 14,95